ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Orovino en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

Orovino wordt bij deze vertegenwoordigd door haar eigenaar Nick Deprez,

Nieuwhuizenstraat 91, 8790 Waregem (B). Ons BTW-nummer is BE 0834 997 972.

Hebbende als hoofdactiviteit het verkopen van wijn in flessen voor particuliere- en beroepsdoeleinden. Orovino heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.orovino.be te wijzigen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven overige bepalingen onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST TUSSEN U EN OROVINO

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Orovino én bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien Orovino de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Orovino kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

ARTIKEL 3. WETGEVING ALCOHOL / MINDERJARIGEN

Door online te bestellen verklaart de koper aan Orovino de wettelijke leeftijd te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken.

Door online te bestellen verklaart de koper aan Orovino de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken.

Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar. Om misbruik te voorkomen zal bij het inloggen in de webshop gevraagd worden om aan te vinken dat je de wettelijke leeftijd van 18 bereikt hebt vooraleer u uw aankopen doet.

ARTIKEL 4. PRODUCTEN, PRIJZEN EN TARIEVEN

Alle producten die door Orovino aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode.

De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Orovino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Orovino doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Orovino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

ARTIKEL 5.BETALING EN BETAALWIJZE

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan enkel online.

ARTIKEL 6. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

Onze producten worden geleverd via Bpost in België, via DPD in Nederland. Bpost en DPD zullen bij afwezigheid na een eerste aanbieding het pakket nog een tweede maal aanbieden. Bij Bpost is daarna uw pakket gedurende 14 kalenderdagen op te pikken bij het door Bpost aangewezen postpunt bij u in de buurt. Bij bestellingen geleverd door DPD heeft u deze mogelijkheid niet. Indien u uw bestelling na twee aanbiedingen nog niet in ontvangst heeft kunnen nemen, dan is de bestelling teruggezonden naar Orovino. Dan dient u contact op te nemen met Orovino. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de besteld producten te leveren.

De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met Orovino. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Orovino tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. De leveringstermijn bedraagt maximaal 8 dagen tenzij anders overeengekomen.

Indien de levertermijn langer is, wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

ARTIKEL 7. ANNULEREN VAN DE TRANSACTIE

Orovino is er zich van bewust dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email naar info@orovino.be met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt Orovino een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.

ARTIKEL 8. HERROEPINGRECHT

Download Formulier

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen. Enkel de artikelen (ongeopend en onbeschadigd) die zich in de originele verpakking bevinden, met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

ARTIKEL 9. PRIVACY POLICY

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

ARTIKEL 10. KLACHTEN

Elke klacht kan via e-mail ingediend worden op info@orovino.be of op het telefoonnummer +32491504040 en zal binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk, België van toepassing. 

De foto’s van de flessen op de website, zijn louter indicatief.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.

ARTIKEL 11. VERKOOP AAN HET BUITENLAND (ENKEL NEDERLAND)

De buitenlandse klant dient acht te nemen van de geldende voorschriften inzake de wettelijke leeftijd op de aankoop en het gebruik van alcoholhoudende dranken, de buitenlandse klanten worden eveneens geacht zich in regel te stellen met de geldende douane en accijns- wetgevingen op het invoeren van alcoholhoudende dranken, het vervoer zal dan ook aangevraagd en georganiseerd worden door de particuliere klant. Orovino zal daarbij de buitenlandse klant bijstaan voor de verzending. Een buitenlandse verkoop met btw verlegging kan enkel op aanvraag.